Máy nằm móc đùi sau JiLang (Horizontal Leg Curl) 7919 - Máy tập gym

Máy nằm móc đùi sau JiLang (Horizontal Leg Curl) 7919