Máy ngồi móc đùi sau JiLang (Seated Leg Curl) 7809 - Máy tập gym

Máy ngồi móc đùi sau JiLang (Seated Leg Curl) 7809