Máy tập lưng dưới đa chức năng JiLang (AB/low back exercise) 7621 - Máy tập gym

Máy tập lưng dưới đa chức năng JiLang (AB/low back exercise) 7621