Tạ đòn MDBUDDY MD3017 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3017

10-20KG (2.5KG per increment)

25-45KG(2.5KG per increment)

10-20KG: D.32MM,

25-45KG: 34MM