Tạ đòn MDBUDDY MD3019 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3019

10-50KG (5KG per increment)

10-20KG: D.32MM,

25-50KG: 34MM