Tạ đòn MDBUDDY MD3020 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3020

10-50KG (5KG per increment)

10-20KG: 32MM,

25-45KG: 34MM