Tạ tay MDBUDDY MD2120 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2120

3-20KG(1KG per increment)

20-50KG (2KG per increment)