Tạ tay MDBUDDY MD2110 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2110

2.5-50KG (2.5KG per increment)

2-50KG(2KG per increment)