Tạ ấm MDBUDDY MD2214 - Máy tập gym

Tạ ấm MDBUDDY MD2214

Trọng lượng: 2-4-6-8-10-12-16-20-40KG