Tạ ấm MDBUDDY MD2201 - Máy tập gym

Tạ ấm MDBUDDY MD2201

4-6-8-10-12-16-20-40 KG

5-8-10-12-15-18-20-25-30-100LB