Tạ đòn MDBUDDY MD3018 - Máy tập gym

Tạ đòn MDBUDDY MD3018

10-20KG (2.5KG per increment)

25-45KG (2.5kgs per increment)

10-20KG: D.32MM,

25-45KG: 34MM