Tạ tay MDBUDDY MD2112 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2112

2.5-60KG (2.5KG per increment)

2-60KG (2KG per increment)