Tạ tay MDBUDDY MD2113 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2113

2.5-50KG (2.5KG per increment)

2-40KG (2KG per increment)