Tạ tay MDBUDDY MD2119 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2119

1KG-2KG-3KG-4KG-5KG-6KG-7KG-8KG-9KG-10KG