Tạ tay MDBUDDY MD2121 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2121

3-20KG (1KG per increment)

20-50KG (2KG per increment)