Tạ tay MDBUDDY MD2122 - Máy tập gym

Tạ tay MDBUDDY MD2122

3-20KG (1KG per increment)

10-50KG (2.5KG per increment)