Tạ ấm MDBUDDY MD2215 - Máy tập gym

Tạ ấm MDBUDDY MD2215

2-20KG (2KG per increment)

5/10/15-45LB (5LB per increment)