Tạ miếng MDBUDDY MD1001A - Máy tập gym

Tạ miếng MDBUDDY MD1001A

0.5 – 1 – 1.25 – 1.5 – 2 – 2.25 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 7.5 – 10 – 12.5 – 15 – 17.5 – 20 – 22.5 – 25 (KG)

ф: 26MM, 29MM, 31MM